Projekt / Progetto

Namen projekta je povečanje konkurenčnosti MSP celotnega območja programa s pomočjo mreženja in povezovanja. Predvideno je sodelovanje, prenos znanja in tehnologij, inovativnosti in internacionalizacije. Partnerstvo projekta sestavljajo vse ključne podjetniške podporne institucije iz progamskega območja na obeh straneh meje, ki združujejo in predstavljajo vse MSP na tem območju in zagotovljajo odlično poznavanje razmer. Jedro projekta (WP4) se nanaša na vzpostavljanje povezav (mreže, grozdi, platforme) med podjetji, ki lahko tako povečajo lastno konkurenčnost in prispevajo k splošni konkurenčnosti teritorija. Sodelovanju med institucijami za podporo podjetništvu na obeh straneh meje (WP2) so nemenjene aktivnosti, s katerimi se bo prenašalo znanje, izkušnje ter sodelovanje med njimi. Razvite bodo skupne storitve za internacionalizacijo podjetij (WP5), tudi s pomočjo novih tehnologij in virov informacij: DBE (Digital Business Ecosystem) in KMS (Knowledge Management Systems) po zgledu sodobnih pristopov, ki jih za regionalni nivo podpira Evropska komisija (WP3). Vključene bodo deprivilegirane skupine (starejši, upokojenci) in tiste, ki imajo potencial za aktiviranje v podjetniškem okolju (mladi), za katere je predviden sistem čezmejnih delovnih praks (WP6).

V projektu iCON lahko sodelujejo podjetja, ki želijo vzpostaviti kontakte z malimi in srednje velikimi podjetji v čezmejnem območju. Podjetja, ki bodo vključena v izbrane čezmejne mreže podpornega okolja, lahko od projekta pričakujejo naslednje koristi:

 1. osebne stike s podjetji, srečanja, posredovanje informacij s strani vseh štirinajstih slovenskih in italijanskih projektnih partnerjev
 2. vključitev enega ali več projektnih partnerjev kot podpora posamezni mreži
 3. sodelovanje pri organizaciji bilateralnih srečanj Italija - Slovenija
 4. udeležba na izbranih sejmih (v tujini)
 5. pomoč zunanjih svetovalcev pri vzpostavljanju podjetniških mrež in pri določenih izbranih sektorjih v korist vseh članov mreže
 6. spodbujanje sodelovanja
 7. tehnična podpora pri informatizaciji mrežnih storitev DBE (»Digital Business Ecosystem«) in dostop do baze podatkov, izdelane v okviru projekta
 8. izobraževanja s področja vodenja in delovanja podjetniških mrež v obmejnem prostoru
 9. izobraževanje na daljavo za nekatera specifična področja, povezana z aktivnostmi podjetij na obmejnem območju
 10. organizacija čezmejnih delovnih praks na celotnem programskem območju
 11. podpora pri vključevanju mladih v delovno okolje.

L’obiettivo del progetto è aumentare la competitività delle PMI in tutta l'area programma attraverso la messa in rete e azioni di cooperazione. Sono previste la collaborazione, lo scambio di conoscenze e il trasferimento tecnologico, la innovazione e la internazionalizzazione. Il partenariato è composto da tutte le strutture e associazioni di imprenditori più importanti dell’intera area programma su entrambi i lati del confine che collegano e rappresentano tutte le PMI in questa area e garantiscono un’ottima conoscenza della realtà imprenditoriale. Il cuore del progetto (WP4) è la costituzione di collegamenti (reti, cluster, piattaforme) tra PMI che possono così aumentare la propria competitività e contribuire alla competività generale del territorio. Le attività di scambio conoscenze ed esperienze unite a nuove forme di collaborazione sono promosse dalle strutture e associazioni di imprenditori (WP2). Verranno sviluppati servizi comuni per la internazionalizzazione delle imprese (WP5), anche con le nuove tecnologie e fonti d’informazione DBE (Digital Business Ecosystem) e KMS (Knowledge Management Systems) come previsto nuovi approcci promossi dalla Commissione europea per incentivare lo sviluppo regionale (WP3). Verranno incluse le categoria svantaggiate (senior, pensionati) e quelli dotati di potenziale in ambito imprenditoriale (giovani) tramite un sistema transfrontaliero di stage lavorativi presso le aziende (WP6).

Possono partecipare al progetto tutte le imprese che desiderano attivare collegamenti con PMI dell’area transfrontaliera. Le imprese che faranno parte delle reti transfrontaliere promosse da iCON potranno beneficiare di:

 1. contatti personali con le imprese, confronti, informazioni ed altro da parte dei 14 partner progettuali italiani e sloveni
 2. coinvolgimento specifico di uno o più partner progettuali a supporto delle singole reti
 3. partecipazione all’organizzazione di incontri bilaterali Italia / Slovenia
 4. partecipazione alle fiere di settore previste
 5. supporto da parte di consulenti esperti nella creazione di reti d’impresa e per gli specifici settori che saranno selezionali, nell’interesse di tutti i membri della rete
 6. supporto alla cooperazione
 7. supporto tecnologico per l’informatizzazione dei servizi di rete (‘ecosistema digitale’) e accesso alla banca dati della conoscenza sviluppata dal progetto
 8. formazione nella campo della gestione e dell’operatività di reti d’imprese nell’area transfrontaliera
 9. formazione a distanza su specifiche problematiche relative alle attività delle imprese in ambito transfrontaliero
 10. organizzazione di stage e scambio di personale in ambito transfrontaliero
 11. supporto all’inserimento dei giovani nell’ambiente lavorativo.