Partner

Izbira partnerjev temelji na celoviti pokritosti:

 • celotnega teritorija čezmejnega programa
 • ključnih sposobnosti in kompetenc na področju podjetniškega podpornega okolja

Partnerstvo skupaj vključuje vse glavne partnerje s področja podpornega okolja za MSP-je na programskem območju. Pri pripravi koncepta projekta od leta 2007 dalje so partnerji prispevali svoje poglede in znanja o posameznih območjih in področjih, zato bodo sposobni učinkovito izvesti projekt. Vsi partnerji se strinjajo glede glavnih problemov na področju razvoja MSP-jev na obmejnem območju, še posebej pa o potrebni izvedbi ukrepov za odpravo težav in problemov na programskem območju. Partnerji so že sodelovali pri preteklih projektih, ki so bili financirani z EU sredstvi: PRIMe (PHARE CBC), Sistem VEM, EIC mreža, Europe direct, številni drugi projekti v okviru programa Interreg IIIA - PHARE CBC Slovniaj – Italija 2000-2006: “Okenca za internacionalizacijo obrtniških podjetij«, eCUBIS in drugi. Trenutno partnerji sodelujejo na naslednjih projektih: podjetniška srečanja, skupne storitve, management poslovnih con.

Partnerji skupaj predstavljajo celotno podjetniško podporno okolje upravičenega območja programa. Dnevno medsebojno sodelujejo pri reševanju specifičnih problemov MSP-jev na obmejnem območju (predpisi, zakoni, nepremičnine, poslovne cone, delovna sila, tuje naložbe). To sodelovanje je sicer dobro, manjka pa sistematični pristop, ki bo dosežen in vzdrževan skozi aktivnosti v projektu iCON. Vsi iCON partnerji so se zavezali sodelovati in alocirati finančne in druge vire izključno na iCON projekt, zato niso vključeni v druge projekte, ampak samo v tega, saj ga smatrajo za najpomembnejši strateški projekt na področju spodbujanja razvoja konkurenčnosti MSP-jev na tem programu.

V partnerstvu je zastopano celotno upravičeno območje programa, saj imajo partnerji sedeže v vseh upravnih (Italija) ali statističnih regijah (Slovenija). Poleg tega imajo nekatera od italijanskih podjetniških združenj, ki so relevantna tudi na nacionalnem nivoju (Confindustria, CNA, Confcommercio e Confartigianato) specifični mandat in zastopajo tudi vsa druga sorodna združenja na pokrajinskem, deželnem ali celo nacionalnem nivoju, tako da lahko popolnoma zastopajo praktično vsa MSP na upravičenem območju. Poleg tega ima PP Informest, ki predstavlja tako deželo FJK kot Veneto, tudi uradni sedež v Padovi. Isto velja tudi za slovenske organizacije podjetnikov, saj ima GZS Nova Gorica mandat, OZS Ljubljana pa na nacionalni ravni predstavlja večino podjetij na upravičenem območju. Razvojna agencija SIPRO predstavlja deželo Emilijo in bo izvajala aktivnosti na tem delu območja programa.

Projektno partnerstvo je strukturirano na način, da ima vsak WP svojega vodjo (WP leader) ter so-vodjo (»Co-leaderja«) na drugi strani meje. Vodstvo in sovodstvo posameznih WP-jev je enakomerno porazdeljeno na partnerje na obeh straneh meje. Vsi ostali partnerji aktivno sodelujejo v vseh WP in pokrivajo aktivnosti na njihovem teritoriju oz področju njihovih strokovnih kompetenc. Na ta način je zagotovljena geografska, strokovna pokritost ter ustrezna diseminacija učinkov projekta.

Ta struktura zagotavlja delovanje tudi po končanem projektu, saj bodo začete aktivnosti zasnovane na tak način, da bodo delovale tudi po koncu projekta. To pomeni, da bo zasnova aktivnosti neposredno povezana z interesi in s cilji udeležencev. Znanje, ki bo akumulirano tako med podpornimi institucijami kot udeleženimi ciljnim skupinami bo prisotno tudi po koncu projekta in predstavlja kritično maso za nadaljne generiranje možnosti za sodelovanja.

Naloge v sklopu aktivnosti projekta so tako razdeljene:

 • RA ROD: prijavitelj in vodilni partner. Ima ključno vlogo pri WP4, hkrati pa aktivno sodeluje pri vseh aktivnostih po WP.
 • RRC: Vodi WP2 in je hkrati aktivno udeležen v vseh ostalih WP s čemer zagotavlja prenos kompetenc ter diseminacijo rezultatov.
 • RRA SP: so-voditelj WP3 in hkrati aktivno sodeluje pri vseh aktivnostih po WP
 • PRC: so-voditelj WP6 in hkrati aktivno sodeluje pri vseh aktivnostih po WP
 • ORA: aktivno sodeluje pri vseh WP
 • OZS: vodja WP7 in hkrati aktivno sodeluje pri vseh aktivnostih po WP
 • GZS: so-voditelj WP5 in hkrati aktivno sodeluje pri vseh aktivnostih po WP
 • SDGZ: vodja WP6, so-voditelj WP1 in hkrati aktivno sodeluje pri vseh drugih aktivnostih po WP
 • Informest: vodja WP3 in WP5 in so-voditelj WP7 ter hkrati aktivno sodeluje pri vseh ostalih WP
 • CNA: aktivno sodeluje pri vseh WP
 • Confcommercio: aktivno sodeluje pri vseh WP
 • Confartiganato: aktivno sodeluje pri vseh WP
 • E.I.N.E.: so-voditelj WP4 in hkrati aktivno sodeluje pri vseh aktivnostih po WP
 • Sipro: aktivno sodeluje pri WP1, WP2, WP4 in WP5.

La selezione del partenariato del progetto si basa sulla copertura totale dell'intero territorio del programma e delle competenze a supporto delle PMI.

Il partenariato è composto da tutte le strutture e associazioni di imprenditori più importanti dell’intera area programma su entrambi i lati del confine che collegano e rappresentano tutte le PMI in questa area e garantiscono un’ottima conoscenza della realtà imprenditoriale. I partner hanno iniyiato a collaborare nel 2007, concordando sulle principali problematiche che riguardando lo sviluppo delle PMI nel territorio transfrontaliero e sulle misure che devono essere implementate per risolvere le difficoltà e i problemi identificati nell’area programma. I partner hanno già collaborato in progetti precedenti che sono stati finanziati dall’UE: PRIMe (PHARE CBC), System VEM, Rete “Euro Info Centres”, Europe direct, diversi progetti nell’ambito del programma Interreg IIIA – Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006 “Sportelli per l’Internazionalizzazione dell’artigianato”, “e-CUBIS”, ecc. Attualmente i partner collaborano nelle seguenti attività: eventi di messa in contatto (match-making) tra PMI, servizi condivisi, management delle zone imprenditoriali ecc.

I partner collaborano quotidianamente per risolvere problemi specifici relativi a: regolamenti, leggi, questioni immobiliari, zone imprenditoriali, forza lavoro. La cooperazione è a un buon livello, manca però di un approccio sistematico che sarà raggiunto e mantenuto attraverso le attività del progetto iCON. Nell ambito di questo bando tutti i partner del progetto iCON si sono impegnati con una dichiarazione sottoscritta a partecipare esclusivamente a questo progetto che considerano essere il progetto strategico piu importante nel settore della promozione e sviluppo della competitivita PMI.

Nel partenariato sono rappresentate tutte le aree eleggibili del programma, infatti, oltre ad avere partner che hanno sede in tutte le regioni amministrative (in Italia) e statistiche (in Slovenia) alcuni dei partner italiani che appartengono ad associazioni rilevanti a livello nazionale (Confindustria, CNA, Confcommercio e Confartigianato) hanno una specifica delega a rappresentare le altre associazioni provinciali, regionali o addirittura nazionali per coprire adeguatamente l’intera area programma. Oltre a ciò, il PP Informest rappresenta sia la Regione FVG, sia la Regione Veneto con una sede ufficiale a Padova. Lo stesso vale per le associazioni di imprenditori slovene che hanno mandato (GZS Nova GOrica) o rappresentano direttamente (OZS Lubiana) la quasi totalità delle imprese slovene dell’area programma. L’agenzia di sviluppo SIPRO rappresenta la regione Emilia Romagna e attuerà le attività in questa parte dell’area ammissibile.

Il partenariato è strutturato in modo che ogni WP ha un proprio leader (WP leader) e un co-leader nell'altro paese. La leadership e la co-leadership dei singoli WP sono suddivise in modo equilibrato tra i partner da ambo le parti del confine. Tutti gli altri partner collaborano attivamente in tutti i WP e coprono le attività sul proprio territorio ovvero nell'ambito delle proprie competenze professionali. In questo modo sono garantite la competenza geografica e quella professionale e un'adeguata disseminazione degli effetti e dei risultati del progetto.

Tale struttura garantirà il funzionamento anche dopo la conclusione del progetto, dato che l'impostazione delle attività future sarà collegata direttamente con gli interessi e gli obiettivi dei partner partecipanti. Le conoscenze acquisite saranno a disposizione anche dopo la conclusione del progetto rappresentando una massa criticache potrà generare ulteriori possibilità di collaborazione.

I compiti nell'ambito del partenariato sono così divisi:

 • RA ROD: lead partner, ha un ruolo chiave nel WP4, ma collabora attivamente in tutte le attività dei singoli WP
 • RRC: Coordina il WP2 e partecipa attivamente in tutti gli altri WP garantendo in questo modo il trasferimento delle competenze e la disseminazione dei risultati
 • RRA SP: è co-leader del WP3 e partecipa a tutte le attività dei singoli WP
 • PRC: è co-leader WP6 e partecipa attivamente a tutte le attività dei singoli WP
 • ORA: partecipa attivamente a tutti i singoli WP
 • OZS: è leader del WP7 e partecipa attivamente a tutte le attività dei singoli WP
 • GZS: è co-leader del WP5 e partecipa attivamente a tutte le attività dei singoli WP
 • SDGZ: è leader del WP6, è co-leader del WP1 e partecipa attivamente alle attività dei singoli WP
 • Informest: è leader dei WP3 e WP5 ed è co-leader del WP7 e partecipa attivamente a tutti i rimanenti WP
 • CNA: partecipa attivamenti a tutti i WP
 • Confcommercio: partecipa attivamente a tutti i WP
 • Confartiganato: partecipa attivamente a tutti i WP
 • E.I.N.E.: è co-leader del WP4 e collabora attivamente a tutte le attività dei WP
 • Sipro: partecipa attivamente a WP1, WP2, WP4 e WP5.