Partner LP

Razvojna agencija ROD

Slovenija
http://www.ra-rod.si/

Razvojna agencija Rod ima status regijske razvojne agencije in vodi razvoj Severne Primorske (Goriške statistične) regije. Poleg dela na področju regijskega razvoja ima agencija številne bogate izkušnje pri podpori podjetnikom, nekatere od teh so: razvoj podjetij v lokalnem okolju, strokovna pomoč MSP, posredovanje pri iskanju specialistov iz posameznih področij poslovanja, podpora nacionalnim inštitucijam pri izvajanju politik za podporo MSP, vodenje projektov za razvoj dejavnosti na podeželju, povezovanje podjetij (grozdi), so ključne dejavnosti. V Razvojni agenciji ROD je akumulirano znanje za zasnovo, izvedbo in finančno vodenje zahtevnejših projektov regionalnega razvoja, zato v projektu iCON nastopa kot prijavitelj in nosilni partner. ICON je ključnega pomena, saj v lokalnem okolju podjetja nujno potrebujejo podporo in stimulacijo, da bi se uspešno spopadla z izzivi rasti in nenazadnje z razmerami, ki so nastale zaradi globalne krize.

Partner presentation

Agenzia di sviluppo ROD

Slovenija
http://www.ra-rod.si/

L'Agenzia di Sviluppo ROD ha lo status di agenzia di sviluppo regionale e gestisce lo sviluppo della Regione Primorska Settentrionale (Regione statistica Goriziana). Oltre a operare nel campo dello sviluppo regionale, l'agenzia ha un elevato numero di esperienze nel sostenere gli imprenditori, alcune di queste sono: lo sviluppo di imprese in ambito locale, l'assistenza tecnica alle PMI, attività di mediazione nel reperimento di specialisti provenienti da diversi settori di attività, sostegno alle istituzioni nazionali nella realizzazione delle politiche di sostegno alle PMI, gestione di progetti per lo sviluppo delle attività nelle zone rurali, il collegamento tra imprese (cluster), e altre attività fondamentali. Nell'agenzia di sviluppo ROD si sono accumulate le conoscenze per la progettazione, l'attuazione e la gestione finanziaria di progetti complessi di sviluppo regionale, per tale motivo nel progetto ICON si presenta come titolare e Lead partner. ICON è di cruciale importanza, perché nell' ambiente locale le imprese hanno urgente bisogno di sostegno e di incentivazione al fine di far fronte alle sfide della crescita e, non da ultimo con la situazione derivante dalla crisi globale.

Partner presentation