Cross-Border Clusters

 • HPC5
  High Performance and Cloud Computing Cross-Border Consortium Competence Cluster - HPC5 – tvorijo slovenska in italijanska podjetja, ki so se v grozd povezala z namenom, da bi v slovensko-italijanskem čezmejnem prostoru ustvarila inovativno, ustvarjalno in močno središče za visoko zmogljivo računalništvo in računalništvo v oblaku. Namen grozda je ponuditi podjetjem, raziskovalcem in univerzam napredne storitve visoko zmogljivega računalništva in računalništva v oblaku, ki bi spodbudile, olajšale in izboljšale raziskave in razvoj v tehnološko intenzivnih specializiranih nišah in istočasno pospešile rast konkurenčnosti v regiji.
  Konzorcij HPC5 je bil ustanovljen formalno kot Evropsko gospodarsko interesno združenje (EGIZ) dne 27 junija 2014, s sedezem v Kronberku v Sloveniji. Ustavovno listino je podpisalo sedem ICT podjetiji (4 italijanska in 3 slovenska podjetja), katerim so se kasneje pridruzila se druga podjetja s podpisom pisma o nameri 10 februarja 2012.

 • Green-Core
  Grozd GreenCore, v katerem so združena slovenska in italijanska tehnološko inovativna podjetja, spodbuja trajnostni razvoj z iskanjem konkretnih rešitev za posebne zahteve, pri tem pa sodeluje tudi z raziskovalnimi središči, univerzami in drugimi ustanovami, ki so usmerjene k razvoju območja. Čezmejna razsežnost grozda omogoča pospeševanje skupnih ciljev, kar ima pomembne vplive tako na skupnost kot na sama podjetja. Grozd obravnava vprašanja, kot so učinkovitost v industriji, energetska samozadostnost za zmanjšanje stroškov proizvodnje in prenosa energije, spopada pa se tudi s temo eko industrijskih območij. Cilj grozda je prispevati k oblikovanju modela trajnostnega razvoja z ekonomskega vidika, vendar skladno s prostorom in z njegovimi referenčnimi mestnimi naselji.
  Grozd GreenCore je priparvil studijo o formalnem preoblikovanju v Evropsko gospodarsko interesno združenje (EGIZ).

 • Bike Alpe Adria
  Grozd Bike Alpe Adria združuje kolesarstvo ter vinsko in kulinarično ponudbo v Posočju, na obeh straneh slovensko italijanske meje. Namen grozda, v katerem je povezanih 17 podjetij, sta usklajevanje in promocija ponudnikov turističnih storitev na obeh straneh meje s pripravo enotnih turističnih paketov.

 • Alpe Adria Audiovisual
  To je grozd slovenskih in italijanskih podjetij z enako strateško vizijo, ki so ustvarila čezmejno mrežo na področju avdiovizualne industrije, da bi si lahko izmenjevala opremo in tako zagotovila večjo konkurenčnost z nižjimi stroški, koristila tehnološke novosti in inovacije, izobrazila in usposobila človeške vire ter skupaj dostopala do tujih trgov. Grozd se ukvarja tudi s primerjavo nacionalnih zakonodajnih sistemov, vzporejanjem različnih pogledov na prihodnost avdiovizualnega sektorja in raziskavo predpisov, ki urejajo koprodukcijo dokumentarnih, znanstveno fantastičnih in animiranih filmov ter s poslovno komunikacijo med Slovenijo in Italijo.

 • Farus
  Grozd Farus si pod motom “Uniti ci sosteniamo - Divisi cadiamo” (Skupaj zmoremo – sami pademo, op. prev.) prizadeva za krepitev velikega potenciala na področju navtike od Ferrare do Pirana. Grozd Farus je bil zasnovan kot podjetniški spodbujevalnik in pospeševalnik medpodjetniškega povezovanja, ki ponuja storitve trženja, iskanja novih projektnih idej, področij sodelovanja in novih delovnih metodologij, nudi pomoč pri pridobivanju sredstev na evropski, državni in lokalni ravni, pomaga pri izbiri in pripravi za udeležbo na evropskih natečajih in razpisih, prireja informativne in tematske sestanke.

 • MIN - Metal Industry Network
  Grozd MIN – Metal Industry Network povezuje slovenska in italijanska podjetja s področja metalurgije, ki jih druži vzajemni interes za sodelovanje na številnih proizvodnih področjih. Podjetja iz grozda so že imela možnost prvič sodelovati – v obliki pilotnega projekta – pri izdelavi prometnih znakov nove generacije. Zahvaljujoč uspehu tega projekta in pridružitvi novih podjetij je grozd MIN že začel razvijati nov izdelek: kotle na lesno biomaso.

 • GoLog – Cross Border Logistics
  Člani grozda GOLOG želijo postati pomemben regionalen izvajalec 3PL globalne logistike na celotni logistični poti. Članom grozda omogoča skupen nastop, kot celovit logist, ki opravlja storitve na logistični poti od izvora do ponora. Ustvariti blagovne tokove, ki se bodo ustavljali in na tem mestu pridobivali dodano vrednost in optimirali logistične blagovne tokove izvajalcev. GoLOG je grozd, ki skrbi za obvladovanje logistike v prostoru Gorica – Nova Gorica – Vrtojba. Ob uveljavljanju novih tehnologij in tehnoloških dosežkov, ob podpori intermodalnosti in čezmejnega sodelovanja stremi k pridobitvi novih tržnih priložnosti.

 • Centro in Via
  Grozd “Centro in Via” je nastal na čezmejnem območju med Devinom – Nabrežino in Koprom z namenom skupnega pospeševanja razvoja tega ozemlja s povezovanjem podjetij, imenovanih prav Centri in Via. Poglavitne dejavnosti so skupna promocija poslovne ponudbe, izmenjava dobrih praks, prirejanje srečanj in koordinacija na animacijskih dogodkih, ki bodo potekali na lokalni ravni ter pomoč na velikih prireditvah in podpora turizmu, zlasti križarskemu.

 • ACNA – Automotive Cluster Nord Adriatico
  V tem grozdu so povezana podjetja iz Emilije – Romanje, Veneta, Furlanije – Julijske krajine in Slovenije s področja avtomobilske industrije, njegov temeljni cilj pa je spodbujanje sodelovanja med podjetji in ustanovami iz tega proizvodnega sektorja z izmenjavo sredstev in znanja za doseganje inovativnosti, organiziranosti in internacionalizacije. Udeležba v grozdu ima za podjetja različne prednosti, kot so objava na priložnostnem promocijskem portalu; udeležba v poslovnih pobudah ter mednarodnih, evropskih in nacionalnih projektih z drugimi partnerji in grozdi; podpora pri sodelovanju in tehnološki izmenjavi med podjetji, univerzami in raziskovalnimi središči ter zagotavljanje informacij o regionalnih, nacionalnih in evropskih razpisih za sofinanciranje različnih projektov.

 • Carso / Kras Tourism
  Mreža predstavlja izjemno priložnost in izziv za izboljšanje povezanosti in sodelovanja med slovenskimi in italijanskimi podjetji, za spodbujanje inovativnih promocijskih sistemov ter za povečanje konkurenčnosti. Cilj turistične aplikacije je promocija edinstvene in inovativne ponudbe, ki bo poudarila avtohtnost območja in povezanost tega s tradicijo ter s kulturno dediščino. V sklopu projekta je bila pripravljena aplikacija iKRAS/iCARSO za pametne telefone in tablice. Na voljo sta različici za operacijska sistema Adroid in iOS, ki si ju lahko uporabniki brezplačno naložijo na spletnih trgovinah. Aplikacija nudi praktične informacije o znamenitostih, kulinarični ponudbi, zanimivih in posebnih tematskih poteh, kraški umetnosti in arhitekturi, aktualnih dogodkih, prireditvah itd. iKras omogočala obiskovalcem in domačinom, da sami odkrivajo kraški teritorij, dediščino in si zbirajo tematske poti oz. izlete. Aplikacija nudi tudi zemljevid Googlemaps, ki vsebuje znamenite točke z vsemi podatki, turističnimi informacijami.

 • SIMEGA, Materiali e tecnologie innovative nell'edilizia
  V grozdu SIMEGA, inovativni materiali in tehnologije v gradbeništvu, je povezanih sedem slovenskih in italijanskih podjetij, ki so skupaj ustvarila inovativni izdelek na področju gradbeništva: izolativne fasadne ovoje. Pomembno prednost predstavlja velikost plošč dolžine nad 4 m, ki jo z novo tehnologijo lahko odslej dosežejo. Fasadni elementi so odlična rešitev za energetsko obnovo starejših stavb, investitorjem pa zagotavljajo ekonomsko učinkovitost. Nižji stroški montaže in večja energetska učinkovitost fasadnih elementov, ki sta posledica njihove odlične toplotne izolativnosti, predstavljajo namreč dodano vrednost. Novi fasadni elementi so zavestno razviti tako, da v največji meri dopuščajo in podpirajo ustvarjalno svobodo arhitektov in s tem soustvarjajo estetsko vrednost bivalnega okolja. Mreža SIMEGA se širi in razvija nove projekte. Proizvodnje začasnih in trajnih modulnih nagrobnikov, med katerimi so tudi sodobni nagrobniki iz litega kamna je njihov nov produkt.

 • HPC5
  L'High Performance e Cloud Computing Cross-Border Consortium Competence Cluster - HPC5 - è formato da gruppo di aziende slovene e italiane unite per creare il più innovativo, creativo e potente centro per HPC e servizi di cloud computing nella regione transfrontaliera italo-slovena. L’obiettivo del cluster è di fornire a imprese, ricercatori e università servizi avanzati di HPC e cloud computing che incoraggino, facilitino e migliorino la ricerca e l'innovazione in nicchie verticali tecnologicamente intensive e che, contestualmente, possano stimolare la crescita della competitività regionale.
  Il consorzio HPC5 si è costituito formalmente come Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) il 27 giugno 2014, con sede a Kronberk, in Slovenia. L’atto di costituzione è stato siglato da sette aziende del settore ICT, di cui 4 italiane e 3 slovene, cui si sono aggiunte successivamente altre imprese, firmatarie della lettera d’intenti del 10 febbraio 2012.

 • Green-Core
  Il cluster GreenCore, che unisce aziende italiane e slovene del settore dell’innovazione tecnologica, incoraggia lo sviluppo sostenibile fornendo soluzioni concrete a richieste specifiche anche in cooperazione con il mondo della ricerca, dell’Università e con gli altri enti dediti allo sviluppo del territorio. La dimensione transfrontaliera permette di accelerare gli obiettivi comuni con importanti ricadute sulla comunità, oltre che sulle imprese stesse. Il cluster affronta temi come l’efficienza in ambito industriale, l’autosufficienza energetica per ridurre i costi di produzione e trasporto dell’energia e quello delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate. La prospettiva è quella di contribuire a creare un modello di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico ma in sintonia con il territorio ed con i suoi agglomerati urbani di riferimento.
  Il cluster GreenCore ha predisposto uno studio per costituirsi formalmente come Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).

 • Bike Alpe Adria
  Il cluster Bike Alpe Adria unisce il mondo della bici con quello dell'enogastronomia da entrambi i lati del confine italo-sloveno dell'Isonzo. Il cluster, che include 17 aziende, si propone di coordinare e promuovere i fornitori di servizi turistici dell'una e dell'altra parte del confine attraverso la predisposizione di pacchetti turistici unitari.

 • Alpe Adria Audiovisual
  È il cluster di aziende italiane e slovene che, condividendo la stessa visione strategica, hanno creato una rete transfrontaliera nel settore dell’industria audiovisiva al fine di condividere l’equipment per una migliore competitività a basso costo, usufruire di aggiornamenti tecnologici ed innovazione, formare e sviluppare il capitale umano, oltre ad accedere congiuntamente ai mercati terzi. Il cluster è attivo anche nella comparazione dei sistemi normativi nazionali, nel confronto di vedute sul future del settore audiovisivo e nello studio dei regolamenti sulla co-produzione di documentari, fiction, animazione e comunicazione aziendale tra Italia e Slovenia.

 • Farus
  Con il motto “Uniti ci sosteniamo - Divisi cadiamo”, il cluster Farus si propone di rafforzare l’alto potenziale dei distretti nautici da Ferrara a Pirano. Farus è stato pensato come un facilitatore d’impresa e un acceleratore di aggregazioni aziendali in grado di fornire servizi di marketing, identificazione di nuove idee progettuali, di settori di cooperazione e di nuove metodologie di lavoro, supporto all’accesso ai finanziamenti europei, nazionali e regionali, aiuto nella selezione e preparazione per la partecipazione a bandi e gare europee, organizzatore di sessioni informative e tematiche.

 • MIN - Metal Industry Network
  Il cluster MIN – Metal Industry Network riunisce aziende italiane e slovene del settore metallurgico che hanno identificato un interesse reciproco per la collaborazione in numerosi settori produttivi. Una prima collaborazione - in qualità di progetto pilota - già si è avuta nella produzione di segnaletica stradale di nuova generazione. Sulla base del successo di questo progetto e grazie all’adesione di nuove aziende, il cluster MIN ha iniziato a sviluppare un nuovo prodotto: le caldaie a biomassa.

 • GoLog – Cross Border Logistics
  Il cluster Go.Log riunisce aziende italiane e slovene dell’area transfrontaliera di Gorizia-Nova Gorica- Vrtojba che intendono fornire servizi integrati di logistica attraverso innovative tecnologie che permettano di acquisire nuove opportunità di mercato.

 • Centro in Via
  Il Cluster “Centro in Via” è nato sul territorio transfrontaliero tra Duino Aurisina e Capodistria con lo scopo di promuovere congiuntamente lo sviluppo dei territori attraverso le attività di aggregazioni di imprese, dette, appunto, Centri in Via. Le attività principali sono la promozione congiunta dell’offerta commerciale, lo scambio di buone prassi, l’organizzazione di incontri e di coordinamento sugli eventi di animazione che si intende proporre a livello locale, le attività di supporto ai grandi eventi e al turismo soprattutto crocieristico.

 • ACNA – Automotive Cluster Nord Adriatico
  È un cluster tra imprese di Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia operanti nell’automotive, il cui principale obiettivo è quello di promuovere le collaborazioni tra le imprese e le istituzioni aderenti al sistema produttivo attraverso la condivisione di risorse e conoscenze per l’innovazione, l’organizzazione e l’internazionalizzazione. L’adesione al cluster offre vantaggi quali l’inserimento in un portale promozionale ad hoc, la partecipazione ad iniziative commerciali, a progetti internazionali, comunitari e nazionali con altri partner e cluster; la facilitazione per la collaborazione e lo scambio tecnologico fra imprese, università e centri di ricerca e l’informazione per l’accesso a bandi di finanziamento regionali, nazionali ed europei.

 • Carso / Kras Tourism

 • SIMEGA, Materiali e tecnologie innovative nell'edilizia
  Il cluster SIMEGA, Materiali e tecnologie innovative nell'edilizia riunisce sette aziende italiane e slovene, che hanno elaborato insieme un prodotto innovativo per il comparto dell’edilizia: rivestimenti esterni di grandi dimensioni con isolamento termico incluso. Le dimensioni dei pannelli di rivestimento, che arrivano anche ai 4 metri, offrono notevoli vantaggi sia per la costruzione di edificio ex-novo, sia per il rinnovo energetico di quelli vecchi. Infatti, le caratteristiche isolanti dei rivestimenti, le spese di montaggio più basse e la maggiore efficienza energetica sono un plus che il mercato italiano e quello sloveno dell’edilizia potranno sfruttare fin da subito.